Prabowo: Kalau Kamu Miskin, Jangan Sampai Anakmu Juga